3. Drużyna Lubelska Ostęp - Skauci Europy
zastępy zdjęcia filmy relacje historia ludzie fundamenty niezbędnik kontakt z nami

+Niezbędnik

Przebieg Mszy 11wi11tej

15.01.2009, 10:04:22

Przebieg Mszy 11wi11tej Gor11co zach11cam do przeczytania i zapoznania si11 z tym artyku11em.rn Artyku11 ten ukazuje krok po kroku przebieg Mszy 11wi11tej.


OBRZ11DY rn MSZY 11WI11TEJrnrn11r11d11em i szczytem pobo11no11ci chrze11cija11skiej jest Msza 11wi11ta, czyli liturgiczne uobecnienie i wspomnienie: M11ki, 11mierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. rnrnrnrnrnrn OBRZ11DY WST11PNErnrn WEJ11CIE KAP11ANArnrnKap11an wraz ze s11u11b11 liturgiczn11 udaje si11 do o11tarza. W czasie wej11cia kap11ana 11piewa si11 odpowiedni11 pie1111 albo odczytuje si11 antyfon11. Kap11an ca11uje o11tarz na znak czci. rnrn POZDROWIENIE WIERNYCHrnrnKap11an (K) zwraca si11 do wiernych (W) i wraz z nimi robi znak krzy11a m11wi11c:rnrnK: W imi11 Ojca i Syna, i Ducha 11wi11tego.rnW: Amen.rnrnKap11an rozk11ada r11ce pozdrawiaj11c zgromadzonych s11owami:rnrnK: Mi11o1111 Boga Ojca, 11aska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedno11ci w Duchu 11wi11tym niech b11d11 z wami wszystkimi.rnrnW: I z duchem twoim.rnrn AKT POKUTYrnrnKap11an wzywa wiernych do pokuty:rntUznajmy przed Bogiem 11e jeste11my grzeszni, aby11my mogli z czystym sercem z11o11y11 Naj11wi11tsz11 Ofiar11.rnrnPo kr11tkim milczeniu wszyscy razem odmawiaj11 wyznanie grzech11w:rntSpowiadam si11 Bogu wszechmog11cemu i wam bracia i siostry, 11e bardzo zgrzeszy11em my11l11, mow11, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, rnmoja bardzo wielka wina. Przeto b11agam Naj11wi11tsz11 Maryj11, zawsze Dziewic11, wszystkich Anio1111w i 11wi11tych i was, bracia i siostry, o modlitw11 za mnie do Pana Boga naszego.rnrnKap11an prosi o odpuszczenie grzech11w:rnt Niech si11 zmi11uje nad nami B11g Wszechmog11cy i odpu11ciwszy nam grzechy doprowadzi nas do 11ycia wiecznego.rnrnLud odpowiada:rntAmen.rnrn WEZWANIA DO CHRYSTUSArnrn K: Panie, zmi11uj si11 nad nami.rnW: Panie, zmi11uj si11 nad nami.rn K: Chryste, zmi11uj si11 nad nami.rnW: Chryste, zmi11uj si11 nad nami.rn K: Panie, zmi11uj si11 nad nami.rnW: Panie, zmi11uj si11 nad nami.rnrn HYMNrnrnChwa11a na wysoko11ci Bogu a na ziemi pok11j ludziom dobrej woli. Chwalimy Ci11, B11ogos11awimy Ci11, Wielbimy Ci11. Wys11awiamy Ci11. Dzi11ki Ci sk11adamy, bo wielka jest chwa11a Twoja. Panie Bo11e, Kr11lu nieba, Bo11e Ojcze wszechmog11cy. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Bo11e, Baranku Bo11y, Synu Ojca. Kt11ry g11adzisz grzechy 11wiata, zmi11uj si11 nad nami. Kt11ry g11adzisz grzechy 11wiata, przyjm b11aganie nasze. Kt11ry siedzisz po prawicy Ojca, zmi11uj si11 nad nami. Albowiem tylko Ty11 jest 11wi11ty. Tylko Ty11 jest Panem. Tylko Ty11 Najwy11szy, Jezu Chryste. Z Duchem 11wi11tym w chwale Boga Ojca. Amenrnrn MODLITWA DNIA (KOLEKTA)rnrnPo sko11czeniu hymnu kap11an ze z11o11onymi r11kami m11wi:rnM11dlmy si11.rnrnWszyscy razem z kap11anem modl11 si11 przez pewien czas w milczeniu. Potem kap11an z roz11o11onymi r11kami odmawia modlitw11. Po jej uko11czeniu lud odpowiada:rnAmen.rnrnrnrnrnrnrn LITURGIA S11OWArnrnLektor udaje si11 na ambon11 i odczytuje pierwsze czytanie, kt11rego wszyscy s11uchaj11 siedz11c. Aby zaznaczy11 koniec czytania lektor dodaje:rnOto s11owo Bo11e.rnrnWszyscy odpowiadaj11:rnBogu niech b11d11 dzi11ki.rnrnPsalmista czyli kantor 11piewa lub recytuje psalm, a wszyscy powtarzaj11 refren.rnrnNast11puje Alleluja lub inny 11piew przed Ewangeli11. rnrnKap11an pochylony przed o11tarzem m11wi cicho: ,,Wszechmog11cy Bo11e, oczy1111 serce i usta moje, abym godnie g11osi11 Twoj11 11wi11t11 Ewangeli11111111. Nast11pnie udaje si11 na ambon11 i m11wi:rnK: Pan z wami.rnW: I z duchem twoim.rnK: S11owa Ewangelii wed11ug 11wi11tego N.rnrnR11wnocze11nie czyni znak krzy11a na ksi11dze oraz na czole, ustach i piersi.rnWszyscy odpowiadaj11:rnChwa11a Tobie, Panie.rnrnPo Ewangelii kap11an m11wi:rnOto s11owo Pa11skie.rnrnWszyscy odpowiadaj11:rnChwa11a Tobie, Chryste.rnrnPo czym czytaj11cy ca11uj11c ksi11g11 m11wi cicho: ,,Niech s11owa Ewangelii zg11adz11 nasze grzechy111111. Nast11puje homilia. rnrn WYZNANIE WIARYrnrnWierz11 w jednego Boga, Ojca Wszechmog11cego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bo11ego Jednorodzonego, kt11ry z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. B11g z Boga, 11wiat11o1111 ze 11wiat11o11ci, B11g prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, wsp1111istotny Ojcu, a przez Niego wszystko si11 sta11o. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst11pi11 z nieba. rn W czasie nast11puj11cych s1111w, a11 do ,,sta11 si11 cz11owiekiem111111, wszyscy si11 pochylaj11.rnI za spraw11 Ducha 11wi11tego przyj1111 cia11o z Maryi Dziewicy i sta11 si11 cz11owiekiem. Ukrzy11owany r11wnie11 za nas, pod Poncjuszem Pi11atem zosta11 um11czony i pogrzebany. I zmartwychwsta11 dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wst11pi11 do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powt11rnie przyjdzie w chwale s11dzi11 11ywych i umar11ych, a Kr11lestwu Jego nie b11dzie ko11ca. Wierz11 w Ducha 11wi11tego, Pana i O11ywiciela, kt11ry od Ojca i Syna pochodzi. Kt11ry z Ojcem i Synem wsp11lnie odbiera uwielbienie i chwa1111 kt11ry m11wi11 przez Prorok11w. rnWierz11 w jeden, 11wi11ty, powszechny i apostolski Ko11ci1111. Wyznaj11 jeden chrzest na odpuszczenie grzech11w. I oczekuj11 wskrzeszenia umar11ych. rnI 11ycia wiecznego w przysz11ym 11wiecie. Amen.rnrn MODLITWA POWSZECHNArnrntNast11puje modlitwa powszechna, kt11r11 kap11an kieruje z miejsca przewodniczenia lub z ambony.rntW modlitwie powszechnej, czyli modlitwie wiernych, lud spe11niaj11c swoje wsp11lne kap11a11stwo modli si11 za wszystkich ludzi. Wypada t11 modlitw11 odmawia11 w ka11dej Mszy z udzia11em ludu, by w ten spos11b zanoszono pro11by za Ko11ci1111 11wi11ty, za tych, kt11rzy nami rz11dz11, za tych, kt11rzy znajduj11 si11 w trudnych sytuacjach 11yciowych, za wszystkich ludzi i o zbawienie ca11ego 11wiata. rnrnrnrnrnrnrn LITURGIA EUCHARYSTYCZNArnrn PRZYGOTOWANIE DAR11WrnrnPo liturgii s11owa rozpoczyna si11 11piew na przygotowanie dar11w. W tym czasie ministranci umieszczaj11 na o11tarzu korpora11, puryfikaterz i kielich. rnKap11an stoj11c przy o11tarzu bierze paten11 z chlebem, unosi j11 nieco nad o11tarzem i m11wi cicho:rnB11ogos11awiony jeste11, Panie, Bo11e wszech11wiata, bo dzi11ki Twojej hojno11ci otrzymali11my chleb, kt11ry jest owocem ziemi i pracy r11k ludzkich; Tobie go przynosimy, aby sta11 si11 dla nas chlebem 11ycia.rnrnNast11pnie sk11ada paten11 z chlebem na korporale. Je11eli nie wykonuje si11 11piewu, kap11an mo11e odmawia11 te s11owa g11o11no; wtedy wszyscy odpowiadaj11:rnB11ogos11awiony jeste11, Bo11e, teraz i na wieki.rnrnKap11an wlewa wino i nieco wody do kielicha, m11wi11c cicho: ,,Przez to misterium wody i wina daj nam, Bo11e, udzia11 w b11stwie Chrystusa, kt11ry przyj1111 nasze cz11owiecze11stwo111111. Potem kap11an bierze kielich, unosi go nieco nad o11tarzem i m11wi cicho:rnB11ogos11awiony jeste11, Panie, Bo11e wszech11wiata, bo dzi11ki Twojej hojno11ci otrzymali11my wino, kt11re jest owocem winnego krzewu i pracy r11k ludzkich; Tobie je przynosimy, aby sta11o si11 dla nas napojem duchowym.rnrnNast11pnie stawia kielich na korporale. Je11eli nie wykonuje si11 11piewu, kap11an mo11e odm11wi11 te s11owa g11o11no; wtedy wszyscy odpowiadaj11:rnB11ogos11awiony jeste11, Bo11e, teraz i na wieki.rnrnPotem kap11an pochylony m11wi cicho: ,,Przyjmij nas, Panie, stoj11cych przed Tob11 w duchu pokory i z sercem skruszonym; niech nasza Ofiara tak si11 dzisiaj dokona przed Tob11, Panie Bo11e, aby si11 Tobie podoba11a111111.rnNast11pnie kap11an stoj11c z boku o11tarza myje r11ce m11wi11c cicho: ,,Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczy1111 mnie z grzechu mojego111111. Nast11pnie stoj11c przed 11rodkiem o11tarza kap11an zwr11cony do ludu, rozk11adaj11c i sk11adaj11c r11ce, m11wi:rnM11dlcie si11, aby moj11 i wasza Ofiar11 przyj1111 B11g, Ojciec wszechmog11cy.rnWszyscy odpowiadaj11 wstaj11c:rnNiech Pan przyjmie Ofiar11 z r11k twoich na cze1111 i chwa1111 swojego imienia, a tak11e na po11ytek nasz i ca11ego Ko11cio11a 11wi11tego.rnrn PREFACJArnrntKap11an rozk11adaj11c r11ce m11wi:rnK: Pan z wami.rnW: I z duchem twoim.rnK: W g11r11 serca.rnW: Wznosimy je do Pana.rnK: Dzi11ki sk11adajmy Panu Bogu naszemu.rnW: Godne to i sprawiedliwe.rnK: Zaprawd11 godne to i sprawiedliwe, s11uszne i zbawienne, aby11my Tobie, Ojcze 11wi11ty zawsze i wsz11dzie sk11adali dzi11kczynienie przez umi11owanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest S11owem Twoim, przez kt11re wszystko stworzy11e11, Jego nam zes11a11e11, jako Zbawiciela i Odkupiciela, kt11ry sta11 si11 cz11owiekiem za spraw11 Ducha 11wi11tego i narodzi11 si11 z Dziewicy. On spe11niaj11c Twoj11 wol11, naby11 dla Ciebie lud 11wi11ty, gdy wyci11gn1111 swoje r11ce na krzy11u, aby 11mier11 pokona11 i objawi11 moc zmartwychwstania. Dlatego z Anio11ami i wszystkimi 11wi11tymi g11osimy Twoj11 chwa1111, razem z nimi wo11aj11c.rnrn Nast11pnie kap11an sk11ada r11ce i razem z wiernymi ko11czy prefacj11 11piewaj11c lub g11o11no m11wi11c:rn11wi11ty, 11wi11ty, 11wi11ty, Pan B11g zast11p11w Pe11ne s11 niebiosa i ziemia chwa11y Twojej. Hosanna na wysoko11ci. B11ogos11awiony, kt11ry idzie w imi11 Pa11skie. Hosanna na wysoko11ci.rnrn MODLITWA EUCHARYSTYCZNArnrnKap11an z roz11o11onymi r11kami m11wi:rnZaprawd11, 11wi11ty jeste11, Bo11e, 11r11d11o wszelkiej 11wi11to11ci.rnrnWierni kl11kaj11, a kap11an sk11ada r11ce i trzymaj11c je wyci11gni11te nad darami, odmawia epiklez11, czyli pro11b11 o u11wi11cenie:rnU11wi1111 te dary moc11 Twojego Ducha,rnSk11ada r11ce i robi znak krzy11a nad chlebem i kielichem, m11wi11c;rnAby sta11y si11 dla nas Cia11em + i Krwi11 naszego Pana Jezusa Chrystusa.rnSk11ada r11ce.rnOn to, gdy dobrowolnie wyda11 si11 na m11k11,rnBierze chleb, unosi go nieco nad o11tarzem i m11wi:rnWzi1111 chleb i dzi11ki Tobie sk11adaj11c, 11ama11 i rozdawa11 swoim uczniom m11wi11c:rnLekko si11 pochyla.rnBierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Cia11o moje, kt11ro za was b11dzie wydane.rnUkazuje ludowi konsekrowan11 hosti11, sk11ada ja na patenie i przykl11ka. Nast11pnie m11wi:rnPodobnie po wieczerzy bierze kielich, unosi go nieco nad o11tarzem i m11wi: wzi1111 kielich i ponownie dzi11ki Tobie sk11adaj11c, poda11 swoim uczniom m11wi11c:rnLekko si11 pochyla.rnBierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, kt11ra za was i za wielu b11dzie wylana na odpuszczenie grzech11w. To czy11cie na moja pami11tk11.rnUkazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przykl11ka. Nast11pnie rozpoczyna aklamacj11:rnrn AklamacjarnrnOto wielka tajemnica wiary.rnrnLud odpowiada:rnG11osimy 11mier11 Twoj11, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyj11cia w chwale.rnrn Nast11pnie z roz11o11onymi r11kami m11wi:rnrnWspominaj11c 11mier11 i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Bo11e, Chleb 11ycia i Kielich zbawienia i dzi11kujemy, 11e nas wybra11e11, aby11my stali przed Tob11 i Tobie s11u11yli.rnPokornie b11agamy, aby Duch 11wi11ty zjednoczy11 nas wszystkich, przyjmuj11cych Cia11o i Krew Chrystusa.rnPami11taj, Bo11e, o Twoim Ko11ciele na ca11ej ziemi. Spraw, aby lud Tw11j wzrasta11 w mi11o11ci razem z naszym Papie11em N., naszym Biskupem N., oraz ca11ym duchowie11stwem.rnrnPami11taj tak11e o naszych zmar11ych braciach i siostrach, kt11rzy zasn11li z nadziej11 zmartwychwstania, i o wszystkich, kt11rzy w twojej 11asce odeszli z tego 11wiata. Dopu1111 ich do ogl11dania Twojej 11wiat11o11ci. Prosimy Ci11, zmi11uj si11 nad nami wszystkimi i daj nam udzia11 w 11yciu wiecznym z Naj11wi11tsz11 Bogurodzic11 Dziewic11 Maryj11, ze 11wi11tymi Aposto11ami, (ze 11wi11tym N.)rnWymienia si11 imi11 11wi11tego z dnia lub patrona.rni wszystkimi 11wi11tymi, kt11rzy w ci11gu wiek11w podobali si11 Tobie, aby11my z nimi wychwalali CiebiernSk11ada r11cernprzez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.rnrntKap11an bierze paten11 z hosti11 i kielich, i podnosz11c je, m11wi:rntPrzez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Bo11e, Ojcze wszechmog11cy, w jedno11ci Ducha 11wi11tego, wszelka cze1111 i chwa11a, przez wszystkie wieki wiek11w.rnrnLud odpowiada:rnAmen.rnrnGdy lud odpowie: ,,Amen111111, kap11an stawia paten11 i kielich na o11tarzu.rnrnrnrnrnrnrn OBRZ11DY KOMUNIIrnrnKap11an ze z11o11onymi r11kami m11wi:rntPouczeni przez Zbawiciela i pos11uszni Jego s11owom, o11mielany si11rn M11wi11:rnrnKap11an rozk11ada r11ce i razem z ludem m11wi dalej:rntOjcze nasz, kt11ry11 jest w niebie, 11wi1111 si11 imi11 twoje, Przyjd11 Kr11lestwo twoje, B11d11 wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpu1111 nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie w11d11 nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode z11ego.rnrntZ roz11o11onymi r11kami kap11an m11wi dalej:rnWybaw nas, Panie, od z11a wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspom1111 nas w swoim mi11osierdziu, aby11my zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zam11tu, pe11ni nadziei oczekiwali przyj11cia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.rnrnKap11an sk11ada r11ce. Lud ko11czy modlitw11 odpowiadaj11c:rnBo Twoje jest kr11lestwo i pot11ga, i chwa11a na wieki.rnrnKap11an z roz11o11onymi r11kami m11wi g11o11no:rnPanie Jezu Chryste, Ty powiedzia11e11 swoim Aposto11om: Pok11j wam zostawiam, pok11j m11j wam daj11.rnProsimy Ci11, nie zwa11aj na grzechy nasze, lecz na wiar11 swojego Ko11cio11a i zgodnie z Twoj11 wol11 nape11niaj go pokojem i doprowad11 do pe11nej jedno11ci.rnSk11ada r11ce.rnKt11ry 11yjesz i kr11lujesz na wieki wiek11w.rnrnLud odpowiada:rnAmen.rnrnK: Pok11j Pa11ski niech zawsze b11dzie z wami.rnW: I z duchem twoim.rnK: Przeka11cie sobie znak pokoju.rnrnWszyscy wed11ug miejscowego zwyczaju okazuj11 sobie wzajemnie pok11j i mi11o1111; kap11an przekazuje znak pokoju s11u11bie o11tarza. Nast11pnie bierze hosti11, 11amie j11 nad paten11 i cz11stk11 wpuszcza do kielicha, m11wi11c cicho: ,,Cia11o i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, kt11re 1111czymy i b11dziemy przyjmowa11, niech nam pomog11 osi11gn1111 11ycie wieczne111111. W tym czasie 11piewa si11 lub m11wi:rnrnBaranku Bo11y, kt11ry g11adzisz grzechy 11wiata,rnzmi11uj si11 nad nami.rnBaranku Bo11y, kt11ry g11adzisz grzechy 11wiata,rnzmi11uj si11 nad nami.rnBaranku Bo11y, kt11ry g11adzisz grzechy 11wiata,rnobdarz nas pokojem.rnrnW tym czasie kap11an ze z11o11onymi r11kami m11wi cicho: ,,Panie Jezu Chryste, Synu Boga 11ywego, Ty z woli Ojca, za wsp1111dzia11aniem Ducha 11wi11tego, przez swoj11 11mier11 da11e11 11ycie 11wiatu, wybaw mnie przez naj11wi11tsze Cia11o i Krew Twoj11 od wszystkich nieprawo11ci moich i od wszelkiego z11a; spraw tak11e, abym zawsze zachowywa11 Twoje przykazania i nie dozw11l mi nigdy od1111czy11 si11 od Ciebie111111.rnKap11an przykl11ka, bierze hosti11 i trzymaj11c j11 nieco podniesion11 nad paten11, zwr11cony do ludu, g11o11no m11wi:rnOto Baranek Bo11y, kt11ry g11adzi grzechy 11wiata. B11ogos11awieni, kt11rzy zostali wezwani na Jego uczt11.rnrnNast11pnie odpowiada razem z ludem:rnPanie, nie jestem godzien, aby11 przyszed11 do mnie, ale powiedz tylko s11owo, a b11dzie uzdrowiona dusza moja.rnrnKap11an zwr11cony do o11tarza m11wi cicho: ,,Cia11o Chrystusa niech mnie strze11e na 11ycie wieczne111111. Ze czci11 przyjmuje Cia11o Chrystusa. Nast11pnie bierze kielich i m11wi cicho: ,,Krew Chrystusa niech mnie strze11e na 11ycie wieczne111111. Ze czci11 przyjmuje Krew Chrystusa.rnNast11pnie kap11an bierze paten11 lub puszk11, podchodzi do przyst11puj11cych do Komunii i ka11demu ukazuje hosti11, m11wi11c:rnCia11o Chrystusa.rnPrzyst11puj11cy do Komunii odpowiada:rnAmen.rnrnGdy kap11an przyjmuje Cia11o Pa11skie, rozpoczyna si11 11piew na Komuni11.rnrnPo uko11czeniu rozdawania Komunii kap11an, oczyszcza paten11 nad kielichem i sam kielich. Podczas oczyszczenia pateny i kielicha m11wi on cicho: ,,Panie, daj nam czystym sercem przyj1111 to, co spo11yli11my ustami, i dar otrzymany w doczesno11ci niech si11 stanie dla nas lekarstwem na 11ycie wieczne111111. rnrnNast11pnie kap11an stoj11c w miejscu przewodniczenia lub przy o11tarzu, m11wi:rnM11dlmy si11.rnKap11an z roz11o11onymi r11kami odmawia modlitw11 po Komunii; po jej uko11czeniu lud odpowiada:rnAmen.rnrnrnrnrnrnrn OBRZ11DY ZAKO11CZENIArnrnJe11eli trzeba, mo11na poda11 ludowi kr11tkie og11oszenia. Nast11pnie kap11an zwr11cony do ludu, rozk11adaj11c r11ce, m11wi:rnPan z wami.rnrnLud odpowiada:rnI z duchem twoim.rnrnKap11an b11ogos11awi lud, m11wi11c:rnNiech was b11ogos11awi B11g wszech mog11cy, Ojciec i Syn, + i Duch 11wi11ty.rnrnLud odpowiada:rnAmen.rnrnKap11an ze z11o11onymi r11kami, zwr11cony do ludu, m11wi:rnId11cie w pokoju Chrystusa.rnrnLud odpowiada:rnBogu niech b11d11 dzi11ki.rnrnKap11an na znak czci ca11uje o11tarz jak na pocz11tku Mszy i z11o11ywszy razem ze s11u11b11 liturgiczn11 nale11yty uk11on, odchodzi.

komentarze (12)

dodaj swój komentarz
wypełnij formularz (wszystkie pola są wymagane)ryszard, 29.12.2013, 17:23:18

wielkie dzi11ki, tego szuka11em

Agata, 9.09.2013, 00:52:18

Jako neofitka tego w11a11nie szuka11am - B11g zap11a11! :)

11ukasz, 31.03.2013, 11:46:24

THX

Karolina, 20.03.2013, 20:46:22

Wielkie B11g zap11a11 :) dzi11ki tej stronie wiem w kt11rym momencie mszy zagra11 jak11 piosenk11 razem ze schol11

Winiar98, 26.12.2012, 00:30:46

Dzi11kuj11 za zamieszczenie tego tekstu. Jestem 14 - letnim lektorem w ko11ciele i za 2 tyg. zostan11 tam organist11, a nie ogarniam Mszy 11w. oczami ludu wiernych. A teraz mog11 to sobie wydrukowa11 i wiedzie11 kiedy co mam gra11. Wielkie B11g zap11a11! Niech B11g Ci b11ogos11awi.

Dawid, 9.11.2012, 15:57:36

dzi11ki, przyda si11 moim kandydatom :)

Dorota, 15.10.2012, 11:57:49

Serdeczne B11g Zaplac za ten tekst. Szukalam w internecie przebiegu mszy swietej aby wydrukowac i dac mojemu 8-letniemu synowi, aby mogl aktywniej uczesniczyc w coniedzielnej celebracji. Dzieki tej stronie bedzie to mozliwe.

Pawe11, 27.08.2012, 10:51:38

Dzi11ki za zamieszczenie tego tekstu. Jest on wielk11 pomoc11 dla wszystkich nawr11conych i tych, kt11rzy przez rozlu11nienie swoich praktyk religijnych nie opanowali przebiegu mszy 11wi11tej i czuj11 si11 niepewni.

maja, 18.03.2012, 15:50:49

dziekuje za zamieszczenie tego tekstu. Bardzo mi ono pomog11o :)

BABCIAA, 4.06.2011, 14:49:52

Wielkie dzi11ki za zamieszczenie tych tre11ci. rnB11g zap11a11!

MeHow, 4.03.2011, 08:31:10

Super. Dzi11ki za wstawienie tego.

XB, 4.07.2010, 19:51:18

Ja bym tylko zaznaczy11, 11e podane tutaj teksty s11 zaczerpni11te z II Modlitwy Eucharystycznej a aklamacja podana tutaj jest jedn11 z czterech mo11liwych, kt11re s11 umieszczone w Mszale.

na górę strony